VGN

VGN: Gehandicaptenzorg zoekt 10.000 nieuwe medewerkers

Na jaren van forse krimp neemt nu in de hele sector Zorg en Welzijn de werkgelegenheid toe. Voor de gehandicaptenzorg gaat het over 10.000 extra medewerkers. De instroom vanuit de beroepsopleidingen daalt scherp, terwijl door de vergrijzing de zorgvraag toeneemt. De VGN is mede daarom een campagne voor de medewerkers in de gehandicaptenzorg gestart en wil een bredere doelgroep aanspreken, met vernieuwende combinaties van werken en leren.

Om aan de zorgvraag te kunnen voldoen, heeft de gehandicaptenzorg voor 2020 in totaal 10.000 nieuwe zorgmedewerkers nodig. Een zware opgave, als tegelijkertijd de instroom van de vakopleidingen met maar liefst 13,5 procent daalt. Een en ander blijkt uit het resultaat van drie onderzoeken, die op donderdag 6 april zijn gepresenteerd tijdens een bijeenkomst die de VGN hield voor HRM-professionals werkzaam bij de 160 leden.

Flink tekort
De onderzoeken zijn verricht door AZW (‘Arbeidsmarktonderzoek Zorg en Welzijn’), Bartels (‘Effect van transitie op organisatie en medewerker’) en Effectory (‘Blik op de werkbeleving van medewerkers in de gehandicaptenzorg’) en leren dat er in de gehandicaptensector nog voor 2020 een gat dreigt van 3.500 gewenste medewerkers, het verschil tussen aanbod en vraag. Het gaat hierbij met name om HBOVerpleegkundigen, Sociaal Pedagogische Hulpverleners (SPH-ers, eveneens HBO) en Persoonlijk Begeleiders niveau 4 (MBO).
De problematiek neemt verder toe zodra geplande miljardeninvesteringen in de ouderenzorg doorgaan. Vanaf dat moment zal ook de ouderenzorg plaatsnemen aan de oever van een te kleine vijver waarin ook de gehandicaptenzorg vist, nu nog vooral op HBO-Verpleegkundigen.

Wat een vak
De snel toenemende krapte op de arbeidsmarkt motiveerde de VGN om te starten met de campagne ‘Wat een vak’ op Facebook, waar waardering klinkt voor alle medewerkers die zich met liefde en overtuiging inzetten voor mensen met een beperking. Deze campagne heeft onder andere ook tot doel om zoveel mogelijk jongeren, waaronder zij-instromers, te interesseren voor een carrière in sector.

Bron: VGN | Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

‘Intensievere samenwerking nodig in gehandicaptenzorg’ (abo)

Er is een intensievere samenwerking nodig tussen zorgkantoren en aanbieders van zorg voor mensen met een beperking. Dat zegt de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) in reactie op de problematiek die deze week bekend werd. Zorgkantoren hebben de branchevereniging uitgenodigd voor een gesprek.

Bron: Zorgvisie

VGN: ‘Tarieven sociaal domein bij een op de vier gemeenten te laag’ (abo)

In 43 procent van de gemeenten zijn de tarieven voor Wmo en de Jeugdwet niet kostendekkend. Dat zeggen zorgaanbieders in de meest recente Monitor Sociaal Domein. Daarnaast is de zorginkoop in het sociaal domein voor alle partijen erg arbeidsintensief. Volgens BMC, dat de monitor uitvoerde in opdracht van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) laat 100 procent van de kleine zorgaanbieders weten niet uit te komen met de tarieven die de gemeenten bieden.

Bron: Zorgvisie

‘Veranderingen kosten gehandicaptenzorg 400 miljoen’

De gehandicaptensector als geheel heeft de omzet in 2015 zien dalen met 200 miljoen euro. Dit wijt de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) aan de decentralisatie die dat jaar van kracht werd. Ondanks de omzetdaling stelt VGN dat de sector er toch redelijk goed voorstaat. Bij ongewijzigd beleid zou er volgens de brancheorganisatie alleen al op basis van indexatie een stijging zijn geweest van ongeveer 200 miljoen euro. De VGN concludeert dan ook dat de wijzigingen die in 2015 zijn doorgevoerd in het eerste jaar een nadelig effect hebben gehad van zo’n 400 miljoen euro.
Dat de sector er financieel toch redelijk goed voor staat, verklaart de VGN uit het feit dat veel instellingen in de afgelopen jaren bewust met innovatief beleid hebben voorgesorteerd en geanticipeerd op kortingen die zouden komen, maar die de overheid inmiddels heeft geschrapt.

Bron: Skipr

Betere jeugdhulp nog ver weg

De decentralisatie moest verbetering brengen voor de jeugdhulp: integraal, toegankelijk en dicht bij het kind. Meer preventie, slimmere samenwerking en een einde aan verkokering en perverse prikkels omdat alle jeugdhulpvormen nu onder één opdrachtgever vallen: de gemeente. Van dat ideaal zien we twee jaar na de decentralisatie helaas nog weinig terug. Wel zien we dat er gestuurd wordt op systemen, geld en controle. De beoogde verandering blijft achter en dat baart Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC grote zorgen.

Bron: VGN | Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

Weinig vernieuwing bij zorginkoop Wlz 2017 (abo)

Het inkoopbeleid van de voormalige zorgkantoren, de Wlz-uitvoerders, is in 2017 niet wezenlijk anders dan in 2016. Dat blijkt uit een enquête onder aanbieders van gehandicaptenzorg, uitgevoerd door Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Het belangrijkste knelpunt dat als onrechtvaardig wordt ervaren door zorgverleners, is dat Wlz-uitvoerders regelmatig eenzijdig beslissen over bijstelling van de productieafspraken.

Bron: Zorgvisie

VGN-directeur: nieuw kabinet moet eind maken aan inkoopcircus

Mensen met een beperking hebben nu óf een persoonsgebonden budget óf zorg in natura. “Onze ambitie is om over vier jaar te zorgen dat je het beste van die twee werelden hebt”, zegt Frank Bluiminck, directeur van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. “De zeggenschap en het maatwerk van een pgb en de zekerheid, kwaliteit en professionaliteit van zorg in natura.”
Om deze ambitie te realiseren heeft de gehandicaptenzorg wel de steun van het nieuwe kabinet nodig

Bron: Skipr

VGN voorziet grote problemen met pgb-formulieren (abo)

Brancheorganisatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) waarschuwt voor een forse toename van administratieve lasten voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit vanwege twee nieuwe online documenten voor houders van een persoonsgebonden budget (pgb). VGN-directeur Frank Bluiminck schrijft in een brief hierover aan de SVB: ‘Wij voorzien een forse toename van administratieve lasten bij onze leden. Vooral ook omdat de Modelovereenkomst voor een aanzienlijk deel van onze cliënten met een verstandelijke beperking te ingewikkeld is.’

Bron: Zorgvisie

Van Rijn positief over vernieuwd kwaliteitskader gehandicaptenzorg

In het debat over de Wlz op 24 ging veel aandacht ging uit naar de toegang tot de Wlz en naar onafhankelijke cliëntondersteuning. Daarnaast is gesproken over uniformering van de zorginkoop en de experimenten persoonsvolgende zorg. Veel partijen waren het eens met de stelling dat de knelpunten die spelen niet zozeer worden veroorzaakt door de wet zelf, maar vooral in de uitvoering daarvan. De VGN waardeert de positieve uitspraken van de staatssecretaris over het vernieuwde kwaliteitskader gehandicaptenzorg en de uitvoering van de kwaliteitsagenda.

Bron: VGN | Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

VGN: Wlz moet cliëntgerichter, persoonsvolgender en regelarm

De VGN heeft in een brief de leden van de Tweede Kamer opgeroepen bij de staatssecretaris aan te dringen op een meer cliëntgerichte, persoonsvolgende en regelarme Wlz. De VGN vindt, aansluitend bij de uitgangspunten in het VN verdrag, dat elk persoon met een beperking een waardevol leven moet kunnen leiden. Belangrijke uitgangspunten voor een waardevol leven zijn keuzevrijheid en zorg op maat. Begin november heeft de VGN in een brief over systeemdwang al voorbeelden genoemd van waar dit schuurt, zowel binnen als tussen de domeinen.

Bron: VGN | Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland