Sociaal domein

Gemeenten stevenen af op tekorten sociaal domein

Veel gemeenten verwachten de komende jaren forse tekorten op de uitgaven voor (jeugd)zorg, maatschappelijke ondersteuning en werk en inkomen. De grootste tekorten worden over dit jaar verwacht. In sommige gemeenten is sprake van tekorten van twintig procent of meer op het rijksbudget dat zij voor de uitvoering van de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet krijgen.

Bron: Binnenlands Bestuur

VGN: ‘Tarieven sociaal domein bij een op de vier gemeenten te laag’ (abo)

In 43 procent van de gemeenten zijn de tarieven voor Wmo en de Jeugdwet niet kostendekkend. Dat zeggen zorgaanbieders in de meest recente Monitor Sociaal Domein. Daarnaast is de zorginkoop in het sociaal domein voor alle partijen erg arbeidsintensief. Volgens BMC, dat de monitor uitvoerde in opdracht van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) laat 100 procent van de kleine zorgaanbieders weten niet uit te komen met de tarieven die de gemeenten bieden.

Bron: Zorgvisie

VNG onderzoekt financiële tekorten sociaal domein

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) start een onderzoek onder gemeenten naar mogelijke tekorten in het sociaal domein. De VNG zegt signalen te hebben dat verschillende gemeenten niet uitkomen. “Een aantal gemeenten laat weten in 2016 tekorten te hebben op het brede terrein van jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en participatietaken”, aldus de VNG.

Bron: Skipr

‘Verregaande standaardisering nodig in de ggz’ (abo)

De regeldruk in de ggz is te hoog. In het sociaal domein is de inkoop en contractering niet gestandaardiseerd, terwijl in de Zvw vooral de productieverantwoording zorgt voor hoge administratieve lasten. Dat zijn de conclusies uit het rapport ‘Het roer moet om’ van GGZ Nederland.

Bron: Zorgvisie

Transformatie is kwestie van vallen en opstaan

Hoewel de weg naar transformatie in het sociale domein er één van ‘vallen en opstaan’ is, zijn vrijwilligers en professionals hoopvol dat de transformatie gaat lukken. De doelen stellen hen vrolijk. Bestuurders zijn minder hoopvol. Dat blijkt uit de quickscan ’11 aannames over de transformatie van het sociale domein’ van kennisinstituut Movisie.

Bron: Binnenlands Bestuur
22-02-2017|Categorieën: Zorg & Welzijn|Tags: , , , |

11 aannames over de transformatie van het sociale domein

Movisie stelde aan 24 lokale beleidsmakers, vrijwilligers en professionals de vraag: zijn er aannames die de vernieuwing van het sociale domein belemmeren of juist bevorderen? Lou Repetur van Movisie vroeg naar de bedoeling van de transformatie, wat ze hiervan terug zien en welke aannames over de transformatie invloed hierop hebben. Wat opvalt, is dat de meeste geïnterviewden achter de bedoeling van de transformatie een verschuiving verstaan in het ondersteuningsaanbod.

Bron: Movisie

Samen verantwoordelijk voor programma sociaal domein

Minister Plasterk heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over het programma sociaal domein. Hierin zijn gemeenten en Rijk samen verantwoordelijk voor oplossingen in de transformatie van het sociaal domein. In het gezamenlijke programma sociaal domein gaan Rijk en gemeenten samen met partners als cliënten, professionals, aanbieders en maatschappelijke organisaties op zoek naar de oplossingen voor de transformatie-opgaven. Op basis van een eerste gezamenlijke analyse wordt gestart met een aantal thema’s uit de uitvoeringspraktijk die domeinoverstijgend zijn en zowel op rijks- als op gemeenteniveau spelen.

Bron: Gemeente.nu

Groter beroep op voorzieningen sociaal domein

Het aantal mensen dat een beroep doet op een voorziening in het sociaal domein stijgt gestaag. Deed in het eerste halfjaar van 2015 5,5 op de 1000 mensen een beroep op zo’n voorziening, een jaar later ligt dat cijfer op 6,6. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.

Bron: Binnenlands Bestuur