SCP

Decentraliseren thuishulp leidt niet tot prijsverschillen (abo)

De decentralisatie van de huishoudelijke hulp heeft er niet toe geleid dat de eigen bijdrage van cliënten flink is gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van SCP en CPB. De prijs die gemeenten aan aanbieders betalen voor huishoudelijke hulp verschilt ook niet tussen gemeenten. Uit het onderzoek blijkt ook dat het voor de hoogte van de eigen bijdragen van cliënten niet veel uit maakt in welke gemeente men woont.

Bron: Zorgvisie
28-02-2017|Categorieën: Zorg & Welzijn|Tags: , , , , , |

Participatiewet en Wmo: latrelatie of huwelijk?

De grote belofte van de decentralisaties was het integraal werken. Zorg en ondersteuning dichterbij, minder versnipperd en minder duur organiseren. We zochten uit hoe het staat met de verbinding tussen de Participatiewet en de Wmo 2015.
Is die integraliteit tot stand gekomen? Movisie beschrijft 16 vernieuwende uitvoeringspraktijken waarbij beide wetten elkaar lijken te raken en versterken. Conclusie: juist op lokaal niveau ontstaan er mooie initiatieven: bottom-up, vernieuwend en mensgericht

Bron: Movisie
26-01-2017|Categorieën: Zorg & Welzijn|Tags: , , , , |

‘Vrouwen delven onderspit bij keukentafelgesprek over werk’

Vrouwen hebben nog steeds geen gelijke positie aan mannen op de arbeidsmarkt, brengen het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag naar buiten. Hoewel hun emancipatie langzaam vordert, blijven ze het moeilijk vinden om met hun partner te overleggen over een evenwichtiger verdeling van werk en zorgtaken binnen het gezin. Dus wijzen veel vrouwen naar de overheid. Die zou moeten regelen dat hun onderhandelingspositie verbetert.

Bron: De Gelderlander

Werken, zorgen én leren niet voor iedereen goed te doen

De overheid wil dat burgers meer werken, zorgen en leren. Maar lukt dat ook? Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onderzocht wat het overheidsbeleid in de praktijk voor mensen betekent. De resultaten laten zien dat de combinatie van werken, zorgen en leren niet voor iedereen makkelijk te realiseren is. Dat stellen Patricia van Echtelt, Simone Croezen en Jan Dirk Vlasblom in Sociaal Bestek.

Bron: Zorgwelzijn.nl

Arbeidsmarkt is ‘survival of the fittest’

De SCP-publicatie ‘Beperkt in functie. Trendrapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsdeelname mensen met gezondheidsbeperkingen’ beschrijft de ontwikkelingen in ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en de arbeidsdeelname van mensen met gezondheidsbeperkingen. Het gaat ook over de bereidheid van werkgevers om mensen met gezondheidsbeperkingen in dienst te nemen en zich in te zetten voor de duurzame inzetbaarheid van werkenden. Tenslotte is ook te lezen hoe het mensen met gezondheidsbeperkingen op de arbeidsmarkt vergaat. Lees via onderstaande link meer over de publicatie.

Bron: SCP | Sociaal en Cultureel Planbureau

Méér werken, zorgen en leren té idealistisch

Nederlanders werken meer en zorgen ook meer, maar scholing blijft constant. De combinatie werken, zorgen en leren is niet voor iedereen goed te doen. De overheid wil dat de arbeidsdeelname toeneemt, dat burgers meer zorgen voor hun naasten, en dat werkenden blijven leren om “duurzaam inzetbaar” te zijn tot aan hun pensioen. Uit de resultaten van de SCP-publicatie Aanbod van arbeid 2016 blijkt juist dat de combinatie werken, zorgen en leren niet voor iedereen makkelijk te bereiken is.

Bron: Gemeente.nu
30-08-2016|Categorieën: Arbeidsmarkt|Tags: , , |

Tussenstand Sociaal Domein

Het Sociaal Cultureel Planbureau bracht onlangs een rapportage uit over het Sociaal Domein. Dit om inzichtelijk te maken hoe het nu gaat met mensen die gebruik maken van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. Hieronder zijn de tien hoofdpunten uit het rapport na te lezen.

Bron: Zorgwelzijn.nl

Kabinet: Voorzichtig met conclusies Wmo-overschotten

Het kabinet wil vooralsnog geen conclusies verbinden aan de overschotten die gemeenten boeken op de maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg en de tekorten op de Participatiewet. Minister Plasterk wil ‘enige voorzichtigheid’ betrachten. Dat schrijft de PvdA-minister vandaag in een brief aan de Tweede Kamer in reactie op de uitkomsten van de Overall rapportage sociaal domein 2015 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Bron: Binnenlands Bestuur