NZa

‘NZa moet niet op stoel zorgbestuurder zitten’

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat haar boekje te buiten door te stellen dat verpleeghuizen moeten voldoen aan de eisen van het kwaliteitskader om in aanmerking te komen voor een financiële injectie van 1,3 miljard euro van de rijksoverheid. Dit zegt Jacqueline Joppe, vicevoorzitter van brancheorganisatie ActiZ, in een gesprek met Skipr. Volgens haar moet de overheid geld vrijmaken voor investeringen in álle verpleeghuizen.

Bron: Skipr

Zorg dat managers (weer) leidinggeven

Annelies Kienhuis is opgeleid als pedagoog en bedrijfskundige en geboeid door leren en ontwikkelen binnen zorg- en dienstverlening.
Een aantal weken geleden riep staatssecretaris Van Rijn dat er 100 miljoen bij moet in de verpleeghuissector. De Nza deed er een schepje bovenop en berekende dat het minimaal 1,3 miljard moet zijn. Deze week werd er nog eens 200 miljoen toegezegd voor de verpleeghuiszorg. Behalve dat het ook in de zorg kennelijk goed is om alert te zijn op ‘een paar nullen verschil’, gaat deze (ferme) roep om meer geld, naar mijn mening voorbij aan iets belangrijkers.

Bron: Skipr

Catharina en St. Anna dienen fusieplan in bij NZa

De raden van bestuur van de St. Anna Zorggroep en het Catharina Ziekenhuis hebben een aanvraag tot fusie ingediend bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Eerder deze maand hebben de raden van toezicht van beide organisaties hun goedkeuring gegeven. Ook het adviestraject met de medische staven, ondernemingsraden en cliëntenraden is afgerond.

Bron: Skipr

Het is wrang om meer efficiency te verlangen in schaarse ouderenzorg

Tineke Abma is hoogleraar Participatie & Diversiteit en senior-onderzoeker aan het Medisch Centrum van de Vrije Universiteit in Amsterdam.
De bedrijfsvoering in verpleeghuizen moet eerst efficiënter, zo stelt de zorgautoriteit (NZa) op basis van onderzoek. Pas dan kan er extra geld naar de ouderenzorg. Dit gaat voorbij aan de huidige schaarste en het gebrek aan goede zorg, en leidt tot meer regeldruk.

Bron: Sociale Vraagstukken
19-04-2017|Categorieën: Opinie|Tags: , , , |

Kostendekkende tarieven noodzakelijk voor wijkverpleging

De NZa heeft onderzoek gedaan naar de kostprijs van wijkverpleging, waarbij het zowel om verzorging als verpleging gaat. Uit dit onderzoek blijkt dat de sector in 2016 149 miljoen verlies heeft geleden. Om de groeiende groep ouderen, die thuis zorg nodig heeft, deze zorg op een kwalitatieve manier te kunnen blijven geven, is een tariefsverhoging dus noodzakelijk. ActiZ gaat op korte termijn met de NZa in gesprek over de tarieven die de NZa voor 2018 voor de wijkverpleging gaat vaststellen. ActiZ pleit voor kostendekkende tarieven.

Bron: Actiz

NZa: eigen bijdrages Wmo en Wlz sneller factureren

De regels voor eigen bijdragen voor de Wmo en Wlz moeten beter op elkaar aansluiten. Zo kan voorkomen worden dat rekeningen zich opstapelen. Dit schrijft de Nederlandse Zorgautoriteit in een advies aan het ministerie van VWS en de uitvoeringsinstrantie CAK. Momenteel duurt het onnodig lang voordat nieuwe cliënten hun eerste rekening voor de eigen bijdrage krijgen. Vaak zo lang dat zij meerdere bijdragen tegelijk moeten betalen. De NZa deed onderzoek naar de mechanismen hierachter.

Bron: Skipr

‘Thuiszorgsector lijdt 149 miljoen verlies’

De thuiszorgsector lijdt per jaar in totaal bijna 150 miljoen euro verlies. Dat komt doordat persoonlijke verzorging aan huis meer kost dan het maximumtarief dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hiervoor hanteert. Verpleging aan huis levert wel winst op, omdat de kostprijs voor dit onderdeel lager is dan het NZa-tarief. Dat blijkt vrijdag uit een onderzoek dat de NZa heeft laten uitvoeren in de sector.

Bron: Skipr

Commentaar: kabinet, maak eens wat minder beleid en zorg eerst voor goede uitvoering

Het gaat er niet alleen om de juiste dingen te doen, maar vooral om de dingen juist te doen. In het bedrijfsleven is dit een afgesleten cliché, maar de overheid zou het ook ter harte moeten nemen. De Nationale Zorgautoriteit kan daarbij als lichtend voorbeeld dienen. Voordat ze pleit voor hogere uitgaven in de verpleeghuiszorg, heeft de NZa eerst gekeken of er eenvoudig geld kan worden bespaard. Het ene verpleeghuis blijkt voor hetzelfde bedrag veel meer zorg te leveren dan het andere. Als elk verpleeghuis de zorg goed organiseert kan 1,8 miljard euro worden bespaard.

Bron: Volkskrant