Personalia

Wouter Vreeman gaat Revant besturen

Per 1 september begint Wouter Vreeman als lid van de raad van bestuur van Revant medisch specialistische revalidatie. Hij wordt verantwoordelijk voor de organisatiebrede bedrijfsvoering. Vreeman vormt de raad van bestuur samen met voorzitter Luikje van der Dussen. Wouter Vreeman werkt nu bij Franciscus Gasthuis & Vlietland.

Bron: Skipr
23-07-2021|Categorieën: Personalia|

Sebastiaan Baan nieuwe directeur GGD West-Brabant

De algemeen besturen van de GGD’en West-Brabant en Hart voor Brabant hebben Sebastiaan Baan benoemd als nieuwe directeur voor de GGD West-Brabant en directeur Publieke Gezondheid voor de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Baan volgt Annemieke van der Zijden op, die per 1 oktober afscheid neemt.

Bron: Skipr
16-07-2021|Categorieën: Personalia|

Voormalig SP-leider in raad van toezicht Stichting Sint Anna

Emile Roemer is per 1 juli 2021 benoemd als lid van de raad van toezicht van Stichting Sint Anna in Boxmeer. Hij volgt Helen van Tol op, die haar maximale zittingsduur had bereikt. Roemer neemt zitting in de kwaliteitscommissie. Daarover zegt hij het volgende: “Ik vind het een geweldige eer om mij in te mogen zetten voor Sint Anna. Het is mijn thuisomgeving en dat maakt het helemaal bijzonder.”

Bron: Skipr
08-07-2021|Categorieën: Personalia|

Bestuurswisselingen Reinier van Arkel groep

Met de overstap van Eddy van Doorn naar Pluryn is Tom van Mierlo benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van de Reinier van Arkel groep. Robert Derksen is met ingang van 1 oktober benoemd tot lid van de raad van bestuur. De benoeming van Van Mierlo onderstreept volgens de raad van toezicht dat Reinier van Arkel groep de zorginhoud, ook in de besturing, vóórop willen stellen, in aansluiting bij onze meerjarenvisie en besturingsfilosofie: “Uitgangspunt blijft een collegiaal bestuur waarbij beide bestuurders gelijkwaardig en samen bevoegd zijn en sprake is van collegialiteit en een hechte en wederkerige samenwerking.”

Bron: Skipr
06-07-2021|Categorieën: Personalia|

Nieuwe samenstelling raad van toezicht Van Neynsel

De raad van toezicht van ouderenzorgorganisatie Van Neynsel krijgt een nieuwe samenstelling. Paul Tankink draagt per 1 juli de voorzittershamer over vanwege het bereiken van zijn maximale benoemingstermijn. Guido van den Bogaert, die sinds 2020 lid is van de raad van toezicht, neemt die rol over. Verder is Gerdinand Bosch toegetreden tot de raad.

Bron: Skipr
05-07-2021|Categorieën: Personalia|

Hilde Meijs naar raad van toezicht Thebe

Per 1 juli is Hilde Meijs aangetreden als lid van de raad van toezicht van Thebe, op voordracht van de zusterorganisatie Ledenraad Thebe Extra. Zij vervangt Matthieu Meijer, die statutair aftreedt per 1 juli 2021. Meijs heeft ruime relevante bestuurlijke ervaring opgedaan in diverse sectoren, waaronder de zorg- en onderwijssector. Haar verbindend vermogen in combinatie met haar visie op het maatschappelijk veld en actuele vraagstukken naar aanleiding van de toenemende complexiteit, maakten haar de meest geschikte kandidate, meldt de raad van toezicht.

Bron: Skipr
02-07-2021|Categorieën: Personalia|

Bas van Riet Paap nieuwe bestuurder BuurtzorgT

Bas van Riet Paap is toegetreden als bestuurder bij BuurtzorgT. Hij was onder meer bij de Dimence Groep Hoofd financiën en control en daarvoor manager zorginkoop ggz bij zorgverzekeraar Menzis. Van Riet Paap werkt al twee jaar bij BuurtzorgT en deed bedrijfsmatige zaken. Hij heeft daarmee ook bijgedragen aan de structuur waarbij BuurtzorgT eigenaar is geworden van zichzelf. BuurtzorgT is daardoor niet alleen zelfsturend, maar heeft ook zichzelf in eigendom gekregen.

Bron: Skipr
04-06-2021|Categorieën: Personalia|